Zhejiang Wuyi Hongfan Electric Machine & Equipments Co., Ltd.

Country : CN [China] Company Type :
Contact Person : Xinxing   Guo Contact Email : Inquire now!
Tel. : 86-579-7708275 Fax. : 86-579-7708601
Web Site : http://www.wyhongfan.com
Address : Phoenix Mountain Industrial Area, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province. China
Company : *
Country :
Contact Person : *
Tel. : *
Fax. :
Email : *
Address :
Subject : *
Inquiry Content : *